KONTAKT
ul. Szkolna 12, 32-020 Wieliczka
telefon: 600 368 870 , tel/fax 012 262-35-00
e-mail: jedynak.iza@gmail.com
NIP: 868-117-66-48
REGON: 356349965
Numer w ewidencji działalności gospodarczej
UM Krakowa - 73390
PRAWO

Biegły rewident (inaczej audytor) to osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych.

Podstawą wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz działania Kancelarii Audytorsko-Księgowej Biegłego Rewidenta, jest Ustawa o rachunkowości
z dnia 1994-09-29 (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591) oraz Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie z dnia 2009-05-09 (Dz.U. Nr 77, poz. 649).
Dodatkowe przepisy regulujące zadania biegłego rewidenta zawiera Kodeks spółek handlowych z dnia 2000-09-15 (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037).

Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisany ten, kto:
1. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2. jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
3. ukończył studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie,
4. odbył trzyletnią praktykę w Polsce, w tym co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, przy czym spełnienie tego warunku zostało uznane przez Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej Komisją,
5. złożył z wynikiem pozytywnym egzaminy na biegłego rewidenta przed Komisją,
6. uzyskał dyplom biegłego rewidenta.

Podmioty zobowiązane do korzystania z usług biegłego rewidenta:
Obowiązek badania sprawozdań finansowych dotyczy między innymi jednostek, które na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego spełniały co najmniej dwa z trzech poniższych warunków:
1. średnioroczne zatrudnienie powyżej 50 osób,
2. suma aktywów na dzień bilansowy stanowiła równowartość 2 500 000 EUR, co oznacza, że dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe na 31.12.2011 suma aktywów w bilansie na 31.12.2010 wynosiła 9.900.750 PLN,
3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych stanowiły równowartość 5 000 000 EUR, co oznacza, że dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 przychody ustalone jak wyżej w rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 wynosiły 19.801.500 PLN.